Hoe koop je een huis in Frankrijk ? De Franse makelaar, het koopproces, belastingen

Peter Gilissen,  donderdag 17 mei 2012

Landschap met zonnebloemen in Frankrijk 
Landschap met zonnebloemen in Frankrijk 

De Franse makelaar

Iedere academicus of iemand met ervaring kan in Frankrijk een makelaarsvergunning (carte professionnelle) aanvragen. Zonder zo·n carte professionnelle mag men in Frankrijk niet bemiddelen in Frans onroerend goed. Gaat u met een Franse makelaar in zee vraag dan ook eerst naar zijn carte professionnelle.

De makelaar wordt in principe betaald door de verkoper. De courtage ligt in Frankrijk veel hoger dan in Nederland tussen de 5% en 10%.

Makelaarsorganisaties

De meeste Franse makelaars zijn aangesloten bij een makelaarsorganisatie. De belangrijkste organisaties zijn:
Het koopproces

In Frankrijk is het gebruikelijk, dat een huis bij meerdere makelaars in de verkoop staat. Heeft u een huis op het oog dan moet u zo snel mogelijk een koopcontract () afsluiten, omdat u anders het risico loopt, dat het huis via een andere makelaar wordt verkocht. Ga echter ook weer niet te overhaast te werk. Vergelijk bijvoorbeeld de vraagprijzen van hetzelfde huis bij meerdere makelaars.

Informeer ook altijd naar de (servitudes), (droits de préemption) en andere lasten die op de grond rusten.

In Nederland wordt u pas eigenaar van het onroerend goed, wanneer de transportakte is ingeschreven in het kadaster. In Frankrijk bent u al eigenaar, zodra u het schriftelijk met de verkoper eens bent geworden. Vandaar, dat er geen ontbindende voorwaarden, maar opschortende voorwaarden (= conditions suspensives) in een koopovereenkomst worden opgenomen.

Sinds 2001 heeft de koper het recht op 7 dagen bedenktijd, binnen deze termijn kan de koper afzien van de eerdere overeenkomst (période de rétraction)

Informatieplicht van de verkoper & de onderzoeksplicht van de koper. Net als in Nederland heeft de verkoper in Frankrijk een informatieplicht ten opzichte van de koper. In Frankrijk heeft de koper zelf echter ook een onderzoeksplicht, die zelfs zwaarder weegt dan de informatieplicht van de verkoper. Bovendien kan de verkoper zich vrij tekenen voor alle zichtbare, onzichtbare, verborgen gebreken.

De Franse notaris (notaire)

De notaris vertegenwoordigt noch de verkoper noch de koper, maar de Franse staat. Zijn voornaamste taak is er voor te zorgen dat de Franse staat alle belastingen, die bij de overdracht van onroerend goed verschuldigd zijn, ook daadwerkelijk incasseert.

Bovendien checkt de Franse notaris bij het kadaster de kadastrale gegevens van de grond en de opstallen en hij onderzoekt welke schulden, hypotheken etc. er op het land rusten. Verder verifieert hij op welk(e) na(a)men het onroerend goed staat en of er bepaalde voorkeursrechten of erfpacht op het onroerend goed rust.

Ook checkt de notaris mogelijke bestemmingsplannen, die eventueel invloed kunnen hebben op het gebruik van het betreffende onroerend goed.

Van overeenkomst naar overdracht

In het koopcontract of in de voor-overeenkomst (= compromis de vente of acte de vente) zijn de koper en de verkoper het eens geworden dat het huis onder bepaalde voorwaarden en tegen een bepaalde prijs en op een bepaald moment eigendom van de koper wordt. Deze overeenkomst wordt meestal vastgelegd in de koopakte.

De eigendomsoverdracht bij de notaris kan pas plaatsvinden wanneer aan een groot aantal formaliteiten is voldaan. Eén van de formaliteiten is, dat de notaris aan de gemeente een Certificat d·Urbanisme (=CU) moet vragen, waarin de planologische staat van het pand is omschreven.

Vanwege de vele recherches, die een Franse notaris moet uitzoeken liggen er gemiddeld 2 à 3 maanden tussen de ondertekening van de compromis en van de acte authentique (= notariêle overdrachtsakte)

Franse overdrachtsbelasting

Wanneer u bestaand onroerend goed koopt dan bent u in Frankrijk registratierecht verschuldigd ( droits d·enregistrement) over de waarde van het onroerend goed (vergelijkbaar met de Nederlandse overdrachtsbelasting).

De Franse overdrachtsbelasting bestaat uit een departementaal en een gemeentelijk deel te weten:

- Taxe départementale (departementaal deel) 3,6 %
- Taxe communale (gemeentelijk deel) 1,2 %
=====
TOTAAL 4,8 %


Voor nieuwbouwprojecten is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar BTW = TVA. Hoogte IVA tarief bedraagt voor nieuwbouwprojecten 19,6%

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van onroerend goed

Ja

Vermogensbelasting

Hoogste tarief 1,8 % bij een vermogen van meer dan € 15.810.000,--

Inkomstenbelasting

Hoogste tarief: 40 % bij een inkomen van meer dan € 66.679

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Frankrijk in vogelvlucht

Land en bevolking / Bevolkingsdichtheid
De belangrijkste steden met hun inwoneraantal
Leeftijdsopbouw / Levensverwachting / Immigratie
Taal / Religie
Verkeer / Bussen / Vliegvelden
Bestuur en samenleving / Decentralisatie / Politieke partijen / Stemrecht
Het rechtswezen / Civiele zaken / Strafrechtelijke zaken
Administratieve rechtspraak
Pers en omroep / TV en radio / TV-ontvangst in Frankrijk
Het klimaat / Temperatuurtabel

3. Oriêntatiefase

Motieven / Waarom willen wij een huis in Frankrijk ?
Waar kopen ? / Checklist waar kopen ?
Hoe vindt U onroerendgoed ? / Wat kopen ? / Oriêntatie-checklist wat kopen ?
Vraagprijs / Checklist vraagprijs / Staat van onderhoud van het huis
Wanneer op huizenjacht ?
Bereikbaarheid
Ontwikkeling van de onroerendgoedprijzen
Nog enkele wetenswaardigheden /Tips/waar schuwingen

4. Het koopproces en het contact met de makelaar en de notaris

De Franse notaris / De Franse notaris als bemiddelaar van onroerendgoed
Welke notaris kiest U ? / Notariskosten / De kosten van een hypotheekakte
Een notaris in Nederland / Nadelen van een Nederlandse notaris
Franse makelaars
Waaraan dient de Franse makelaar te voldoen ? / Makelaarsorganisaties
Het Mandat
Betalingen aan de makelaar/Makelaarscommissie/Wie betaalt de commis­sie
Gebruikte termen/afkortingen
De aansprakelijkheid van de makelaar
Zoekopdracht / Buitenlandse makelaars in Frankrijk / Bezichtigingen
Marchand de biens

5. Het Franse koopcontract (de voor-overeenkomst)

De overeenkomst / De voor-overeenkomst / Vormen van voor-overeenkomsten
Promesse de vente (unilaterale) / Promesse d·achat / Pacte de Préférence
Compromis de vente / Opschortende voorwaarden / Arrhes / Clause Pénale
Informatieplicht van de verkoper & de onderzoeksplicht van de kopers
Recente wetgeving omtrent voor-overeenkomsten m.b.t. bestaande bouw

6. De overdracht

Van overeenkomst naar overdracht / Wie wordt de eigenaar ?
De afrekening / Contant (zwart) betalen / De overdrachtsdatum
Het kadaster
Tips en adviezen bij de ondertekening van de koopakte en de overdracht

7. Het kopen van (bouwgrond)

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen / Bevoegde instanties
De SRU / De SCOT
Met welke bestemmingsplannen kunt U te maken krijgen
Plan de zoning / Plan d·urbanisme (PLU)
Carte Communale / Beschermde gebieden/zones / Zone d·aménagement
Zone d·aménagement concerté
Zone à protéger en raison de la qualité des paysages
Zone de protection du patrimoine architectural et urbain
Zone de richesses naturelles
Zone partiellement desservie par les équipements
Beschermde monumenten
Beschermde en door de overheid gereserveerde zones / SAFER
Voorkeursrechten en erfdienstbaarheden / Droit de Préemption
Déclaration d·intention d·aliéner
Erfdienstbaarheden (Servitudes)
De oppervlakte van het perceel / De verkaveling (Lotissement)
Aanvraagprocedure
Verkavelingsdocumenten / Afgifte van de verkavelingsvergunning
Zelf een stuk grond kopen en verdelen in verschillende bouwkavels
Aankoop/verkoop van een lotissement
Erfpacht / Tips en adviezen bij erfpacht
Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond / Wat niet kopen ?
Slopen

8. Aanvraag van een bouwvergunning

Certificate d·urbanisme (=CU)
Wat staat er in het CU ? / Hoe vraagt U een CU aan ?
Hoe lang duurt het voordat U een CU in bezit heeft ? / Het CU en de koopakte
Certificat d·urbanisme pré-opérationnel
Het permis de construire ( = de bouwvergunning)
Voor welke bouwwerken is een bouwvergunning verplicht ?
Wanneer heeft U geen bouwvergunning nodig ?
Wie kunnen er een bouwvergunning aanvragen ?
Wanneer dient men een bouwvergunning aan te vragen ?
Hoe dient men de aanvraag in ?
Is een architect vereist bij de aanvraag van een bouwvergunning ?
Wanneer is een bouwtekening niet verplicht ?
De architect en de bouwvergunning / Afgifte van de bouwvergunning
Binnen welke termijn wordt een bouwvergunning afgegeven ?
Le permis tacite / Publicatie bouwvergunning
Binnen welke termijn moet met de bouw zijn begonnen ?
Déclaration d·ouverture de chantier / Overdracht van een bouwvergunning
Aanvraag bouwvergunning bij co-propriété
Permis de construire modicatif / Déclaration Préalable
Sta-caravans en mobile homes
Melding van voltooiing van de bouwwerkzaamheden / Certificat de conformité
Problemen die kunnen ontstaan, wanneer de bouwvergunning een­maal is verstrekt Bouwen zonder bouwvergunning
Belasting op bouwvergunningen / Taxe locale d·Equipement
Taxe Dep. Pour le C.A.U.E. / Taxe des Espaces Naturels Sensibles
Taxe Spécifiques Départementale ou Régionale

9. Het bouwproces; contact met architect en aannemer

Bouwmethoden
Code de construction et de l·Habitation (de bouwwet)
Réservation, vente en état futur d·achèvement & vente à terme
Bedenktijd van 7 dagen bij aankoop nieuwbouw
Van contrat de réservation naar een koopovereenkomst
Vente à terme / Vente en état futur d·achèvement
De architect / Wanneer heeft U een architect nodig ?
Checklist wat te bespreken met Uw architect
Soort opdracht
Volledige opdracht / Enkele aandachtspunten bij een volledige opdracht
Beperkte opdracht
De aannemer (= le maçon) / De keuze van een aannemer
Vente d·immeuble à construire
Verschillende soorten bouwcontracten / Contrat de promotion immobilière
Contrat de construction de maison individuelle
Het bouwcontract en de Franse bouwwet
Wat moet er in een bouwcontract verplicht vermeld worden
Wanneer wordt het nog te bouwen huis Uw eigendom ?
Wanneer betaalt U welk deel van de bouwsom ?
Wettelijke betalingstermijnen / Checklist inhoud bouwcontract / Subsidies
Voorlopige en definitieve oplevering
Constat de réception des travaux
Déclaration d·achèvement de travaux
Nog enkele opmerkingen, tips en adviezen

10. Verzekeringen, garanties en aansprakelijkheid bij het bouwen van een huis in Frankrijk

Overzicht garanties, verzekeringen en aansprakelijkheden
bij een contrat de promotion immobilière
Garanties bij een contrat de promotion immobilière
Verzekeringen bij een contract de promotion immobilière
Overzicht garanties & verzekeringen voor de bouw van een individuele woning
Verplichte garanties bij een contrat de construction de maisons individuelles
Verplichte verzekeringen bij een contrat de construction de maisons individuelles
Overzicht bestaande garanties bij de bouw in Frankrijk
Aansprakelijkheid / Constatering van gebreken

11. Renovatie en onderhoud

Vergunningen
Franse of Nederlandse vaklieden ? / Offertes / Bouw- en doe-het-zelf-pakketten
Aftrek van verbouwings- en renovatiekosten
Een opzichter / Aanleg zwembad / Onderhoud
Verlaagde TVA bij verbouwen
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief

12. Nutsvoorzieningen

Water / De belangrijkste waterleveranciers
(Centrale) verwarming / Hout / Olie / Olietanks / Electriciteit / Aansluiting
Electriciteitstarieven / Gas / Aardgas / Butaan/propaan / Het vullen van de gastank Gasflessen / Electriciteit/gasrekening / Alternatieve energie
Telefoon/Enkele telefoonvoorzieningen/Doorschakelen naar Uw mobiele nummer
Telefoonblokkeringssysteem / De telefoonrekening
De riolering

13. Appartementsrecht / Copropriété

Rechten en plichten van copropriété / Cahier des charges / Servicekosten
Wat is wel en wat is niet toegestaan
Verzekeringen / Het beheer van het complex
Copropriété horizontale bij bungalow- of villaparken
Vergaderingen / Nog enkele tips

14. Fiscale aspecten bij de aankoop van bestaand en nieuw onroerendgoed

Belasting bij aankoop van bestaand onroerendgoed
Wanneer is er sprake van bestaand onroerendgoed ?
Registratierecht bij aankoop bestaand onroerendgoed
Binnen welke termijn dient U registratierecht te betalen
Aankoop van nieuwbouw / Wat wordt er als nieuwbouw beschouwd ?
Wanneer is BTW (= TVA) verschuldigd ? / Combinatie van diverse tarieven
Teruggaaf TVA / Overige belastingen/heffingen bij aankoop onroerendgoed

15. Fiscale aspecten bij het bezit van een huis in Frankrijk

De Franse onroerendgoed belasting / Taxe foncière / Vrijstelling taxe foncière
Taxe d·habitation / Taxe assimilée / Vermogensbelasting

16. Het huren van een huis in Frankrijk

Hoe vindt U een huurhuis/appartement ?
Franse huurbescherming / Het huurcontract / Huurprijzen / De borg / Inventaris
Verkoop van het huis tijdens of na de huurperiode
Opzeggen huurcontract door de verhuurder/eigenaar / Opzeggen door de huurder
Verzekering / Het onderhoud / De onderhoudskosten / Onderverhuur
Huurbelasting (droit de bail) / Wanneer is men vrijgesteld van huurbelasting

17. Verhuur

Vakantieverhuur/seizoenverhuur
Wanneer wordt men als professionele verhuurder beschouwd
Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur / Huursom seizoenverhuur/classificatie
De verhuurorganisatie / Checklist: Het contact met de verhuur­or­ganisatie
Vakantie-verhuurdatabank
Langere termijn verhuur / Loi Mermaz
Beêindiging huurcontract door de huurder
Huursom en huurverhoging / Huurverhoging
Voorkeursrecht huurder / Nog enkele aandachtspunten bij de verhuur
Franse fiscale aspecten bij bezit en verhuur van Frans o/g
Drie regimes voor particuliere verhuur in Frankrijk
Regime microfoncier / Revenus fonciers
Gemeubileerde verhuur / Professionele gemeubileerde verhuur
Gemeubileerde verhuur en Franse BTW (=TVA)
Negatieve inkomsten uit de verhuur / Taxe professionnelle
Huurbelasting / Wanneer is men vrijgesteld van huurbelasting ?
Ongemeubi­leerde verhuur / Forfaitaire aftrek / Negatieve opbrengsten

18. Vestigen in Frankrijk

Wanneer moet U een verblijfsvergunning aanvragen ?
Waar dient U een verblijfsvergunning aan te vragen ?
Tijdelijke verblijfsvergunning / Een voorlopige verblijfsvergunning
Permanente verblijfsvergunning / Soorten verblijfsvergunningen
Welke papieren heeft U nodig voor de aanvraag van een verblijfsvergunning Aanvraag verblijfsvergunning door werknemers/zelfstandigen/studenten
Aanvraag verblijfsvergunning door gepensioneerden en renteniers
Kosten van een verblijfsvergunning
Hoe lang duurt het voordat U een verblijfsvergunning krijgt ?
Juridisch en/of fiscaal resident
Verhuizen binnen Frankrijk en Uw verblijfsvergunning
Vernieuwen/verlengen van Uw verblijfsvergunning / De Franse nationaliteit
Nog enkele aspecten van verblijf in Frankrijk / De AVF
Trouwen in Frankrijk / Geboorte / Overlijden

19. De verhuizing

Verhuizing en invoer van Uw inboedel binnen de EU
Vrijstelling van invoerrechten / Zelf verhuizen / Trouwen en verhuizen
Verhuizing naar Uw tweede woning / Verkoop van Uw tweede woning
Verhuizing bij een erfenis / Vervreemdingsverbod
Belastingtelefoon douane
Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW
Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf
De offerte / De verhuiskosten
Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Frankrijk ?
Nog enkele tips en opmerkingen / Meenemen van huisdieren

20. Invoer van de auto

Uitvoer van de auto uit Nederland / Het uitvoerteken
Achteraf uitvoeren van Uw auto / Homologatiepapieren
Invoer van Uw Nederlandse auto in Frankrijk
Het verkrijgen van een Frans kentekenbewijs
Globale kosten van omzetting naar een Frans kenteken
Registratie van Uw auto
Hoe vraagt U de carte grise aan ? / Kosten van een carte grise
Uit welk departement komt de auto ?
Verhuizing binnen Frankrijk en Uw registratienummer / Nummerplaten
Technische auto-keuring
Het kopen van een auto in Nederland, voordat U naar Frankrijk emigreert
Het kopen van een nieuwe/gebruikte auto in Frankrijk
Checklist bij de aankoop van een gebruikte auto in Frankrijk
Verkoop van een auto in Frankrijk
Nog enkele aandachtspunten bij de verkoop van Uw auto
Rijbewijzen / Verkeersovertredingen
De auto-verzekering / Soorten verzekeringen
Nog enige aandachtspunten bij de Franse verzekeringen
Auto-pechverzekering / Nederlandse ANWB / De Franse wegenbelasting / Benzine

21. Verzekeringen

Verzekeringsagenten / Aandachtspunten bij Franse verzekeringscontracten
Inboedel- en opstalverzekeringen
Verzekering bij huren van onroerendgoed
Multirisque immeuble / Aansprakelijkheid voortkomende uit onroerendgoed
Inboedelverzekering
Verzekering van vakantiewoningen
Hoogte van de premies / Indicatie-tarieven / Betaling van de premies
Verzekeringen bij een Nederlandse maatschappij
Verschil tussen het Nederlandse en het Franse verzekeringsysteem
De Nederlandse second home polis
Woonhuisverzekering / Inboedelverzekering / Levensverzekeringen
Sécurité social / Nederlanders en het Franse ziekenfonds
Vergoeding via het sécurité social
Particuliere ziektekostenverzekering in Frankrijk / Tandartsverzekering
Apothekers
Uw Nederlandse ziektekostenverzekering in het buiten­land
Checklist keuze verzekeringsmaatschappij
Aansprakelijkheidsverzekering voor Uw gezin

22. AOW, ANW en AWBZ bij vestiging in Frankrijk

Herziening vrijwillige AOW/ANW / Verandering in de AWBZ
Voorwaarden vrijwillige AWBZ-verzekering

23. Bankzaken

Het Franse bankwezen / Checklist keuze van een Franse bank

Het openen van een Franse bankrekening / Openingstijden van de Franse banken Een ingezetenen vs. een niet-ingezetenen rekening
Een niet-ingezetenen rekening in Nederland
Kenmerken niet-ingezetenen rekening
Welke documenten moet U in Nederland overleggen om Uw rekeningen in niet-ingezetenen rekeningen om te zetten
De Franse rekening courant, de carte bleue en cheques
Blokkeren van de rekening
Spaarrekeningen / Automatische overschrijvingen
De Franse postbank / Deviezencontrole

24. Financiering van Frans onroerendgoed

Een aantal financieringsmogelijkheden/Financiering uit eigen middelen/liquiditei­ten
Een tweede hypotheek op Uw huis in Nederland
Een persoonlijke lening in Nederland / Een financiering via een projectontwikkelaar Een hypotheek bij een Nederlandse bank / De Frankrijk- hypotheek
Een hypotheek bij een Franse/Nederlandse bank in Frankrijk
Een hypotheek via een hypotheekbemiddelaar in Frankrijk
Een hypotheek bij een internationale bank in Frankrijk
Een hypotheek via een Nederlandse hypotheekbemiddelaar
Hypotheekregelgeving in Frankrijk
Een hypotheekofferte / De hoogte van de rente / Looptijd van de hypotheek
Wat te overleggen aan een Franse bank ter verkrijging van een hypo­theek
Hypotheek bij nieuwbouw / Nog enkele wetenswaardigheden / Hypotheekkosten
Juridische en notariêle aspecten
Clause de Réévaluation / Bescherming hypotheekgever
Hypothecaire lening via een SCI
Hypotheekrente-aftrek / Hypotheekadviseurs/verstrekkers

25. Aankoop Frans onroerendgoed middels een SCI

Waarom een SCI te kiezen / Kenmerken van een SCI / Het bestuur van een SCI
Bouwkundige verplichtingen
Aankoop/bezit van Frans onroerendgoed middels een SCI en de fiscale aspecten
Vermogenswinst bij verkoop o/g middels overdracht aandelen SCI
De SCI en de hypotheek / Overdracht van aandelen
SCI-constructie / De Nederlandse fiscus en de SCI

26. Verkoop van Frans onroerendgoed

Verkoop via een makelaar / Keuze van de makelaar
Verkoop van onroerendgoed en het madat
Een mandat simple of een mandat exclusif
Hoe lang loopt het mandat ? / Wat staat er in het mandat ?
De bemiddelingscommissie / De notaris als verkoopbemiddelaar
Fiscale aspecten bij de verkoop van onroerendgoed
La taxe sur la plus value (vermogenswinstbelasting)
Voorbeeld bij verkoop van o/g binnen 2 jaar na aankoop
Voorbeeld bij verkoop van o/g 2 jaar na aankoop
Prijsafspraken / Moins-value / Wanneer is men geen plus-value verschuldigd ?
Plus-value bij schenken of erven / Hoe wordt de plus-value geheven ?
Fiscaal vertegenwoordiger/Verzoek om ontheffing fiscaal vertegenwoor­di­ger
De voltooiing van de verkoop

27. Het Franse belastingstelsel

Fiscaal resident en fiscale woonplaats
Waar moet U zich als fiscaal resident laten registreren
De persoonlijke inkomstenbelasting/Welke inkomsten blijven in Nederland belast ?
De eigen woning in Frankrijk / Het belastbaar inkomen / Aftrekposten
Belastingeenheid / Samenwonen of getrouwd ? / De Pacs
Wat heeft U nodig om een Pacs af te sluiten
Het familie quotiênt / Berekening / Tarieven individuele inkomstenbelasting
Belastingberekening / Belastingvermindering en credits
Pensioeninkomen 2002
Aangifte inkomstenbelasting / Aangifteformulieren
Wanneer moet Uw aangiftebiljet bij de belastingdienst binnen zijn ?
De belastingaanslag / Niet-ingezetenen
Belasting bij arbeid in Frankrijk door niet-ingezetenen
De Franse vermogensbelasting / Tarieven vermogensbelasting
Wat is de netto-waarde van het onroerendgoed
Wanneer dient U aangifte vermogensbelasting te doen
Vermogenswinstbelasting
BTW (TVA) / BTW-tarieven
Vertrek uit Frankrijk en de afrekening met de Franse fiscus

28. Nederlandse fiscale aspecten

Verschil binnenlandse en buitenlandse belastingplicht
De situatie vóór 2001
Keuzemogelijkheid in het nieuwe Nederlandse belastingstelsel
Voor wie kan de keuze voor binnenlandse belastingplicht interessant zijn ?
Nog enkele opmerkingen omtrent de keuzeregeling
Wijziging van binnenlandse in buitenlandse belastingplicht
Terugploegregeling
Uw pensioen bij emigratie na de belastingherziening
Uw tweede huis in het nieuwe Nederlandse belastingstelsel
Hoofdverblijf / Uw tweede huis in box 3
Belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in het nieuw
Nederlandse belastingstelsel
Franse belastingheffing op in Frankrijk gelegen onroerendgoed
Berekening van het bedrag van de belastingvrijstelling
Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

29. Erfrecht, testamenten en successierechten

Nederlands versus Frans erfrecht
Nederlandse erfrechtsituatie vóór 1 januari 2003 / vanaf 2003
De Franse erfrechtsituatie
Enkele voorbeelden in het Franse erfrecht sinds 2002
Aankoop onroerendgoed "en division" / Aankoop onroerendgoed "en tontine" Wel of geen Frans testament ?
Is een notaris vereist voor het opmaken van een Frans testament ?
Emigratie naar Frankrijk en het erfrecht
Het Nederlandse homo-huwelijk en de Franse PACS
Rechtskeuze in een testament / Verschillende soorten Franse testamenten
Het benoemen van een executeur testamentair
Hoe te handelen bij een erfenis ? / Volmachten / Checklist voor nabestaanden
Nederlandse en Franse successie- en schenkingsrechten
Uw positie gezien vanuit Nederland / Indien de erflater niet in Nederland woont
Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt
Indien men een andere nationaliteit heeft aangenomen
Uw positie gezien vanuit Frankrijk
Het vruchtgebruik, blooteigendom en de fiscus
Aankoop van onroerendgoed samen met de kinderen teneinde successie- en schenkingsrecht te voorkomen/verminderen
Samenwonen en de Franse successierechten/Het voldoen van successiebelasting
Voorbeeld Nederlands-Franse successierechten
Panorama foto van een stad op het Franse platteland
Gites en boerderijen te koop in Frankrijk. Huizen te koop van particulieren en makelaars in Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine en Morbihan. 

4 soorten franse wijn Witte wijnen worden vaak gebruikt als aperitief voor de maaltijd, bij het dessert of als verfrissend drankje tussen de maaltijden door. Witte wijnen worden vaak beschouwd als verfrissender en lichter in stijl en smaak dan de meeste rode wijnen. Daarnaast worden witte wijnen vaak gebruikt in de keuken vanwege hun zuurgraad, aroma en het vermogen om vlees te verzachten 
More articles
Links