De fiscale gevolgen van schenking in Hongarije en het bestaan van een keurmerk voor goede doelen.

Robert Kemkers,  maandag 15 december 2014

”deel 

Door: Robert Kemkers,

Recentelijk werd de redactie vanuit verschillende hoeken benaderd met vragen rondom de (fiscale) gevolgen van schenking in Hongarije en het bestaan van een keurmerk voor goede doelen. In dit artikel ga ik kort in op enkele punten, voor individuele gevallen en vragen kan men contact opnemen met ons kantoor, de GeGe Groep. In Hongarije zijn er vele verenigingen, stichtingen en ook non-profit organisaties, alle met uiteenlopende doelen zoals sport, zorg, culturele verenigingen voor de diverse minderheden, beheer van musea, dierenopvang, vrijwillige brandweer, burgerwacht enzovoorts.

Fiscale regels

Er is in Hongarije geen duidelijke, actuele zoals in Nederland en ook is er geen keurmerk, zoals bijvoorbeeld het . Wel hanteert de belastingdienst bepaalde uitgangspunten en zijn er wettelijke regels. Ook vindt er fiscale controle plaats. Er gelden veel afwijkende fiscale regels, afhankelijk van de rechtsvorm en het soort belasting. De belangrijkste vorm van financiering is - naast donaties - niet de collectebus, maar de afdracht van de inkomstenbelasting. Alle Hongaren die dit betalen kunnen aangeven naar welk erkend ’goed doel’ ze 1% van hun inkomstenbelasting willen betalen. De fiscus maakt dit dan over aan het betreffende goede doel. Men moet daarom altijd zelf het fiscale nummer vermelden. Hoewel het geen garantie biedt voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van het te besteden geld, zegt een erkenning door de fiscus wel iets over het serieuze bestaan van het ’goede doel’. Geen echt keurmerk dus, maar wel een indicatie (dat overigens niet door elk ’goed doel’ wordt aangevraagd).
Zo betaal je niets extra als burger, want als je niets aankruist houdt de Staat deze 1% (je krijgt niet iets terug). In Hongarije betaalt iedereen in principe 16% inkomstenbelasting, dus het gaat ruwweg om 0,16% van het inkomen. Er is in dat geval geen belastingaftrek, want het wordt direct verrekend met de inkomstenbelasting, met andere woorden: het is volledig aftrekbaar. Bij andere giften is het als bedrijf in bepaalde gevallen aftrekbaar, maar men moet dan wel kunnen aantonen dat het echt een schenking was, zonder tegenprestatie en aan een ’goed doel’ dat door de fiscus erkend wordt.
Vooral in het voorjaar, als iedereen de aangifte moet doen, zie je veel tvspotjes en krijg je folders van diverse goede doelen met de vraag om voor hen te kiezen.

Vrijstelling

Schenken is, net als het nalaten van een erfenis, in Hongarije in bepaalde gevallen vrijgesteld van belastingen. De lijst met familieleden die in principe geen belasting hoeven af te dragen is begin 2014 verder uitgebreid, namelijk als de relatie tussen schenker en begunstigde of erflater en erfgenaam een van de navolgende is: (groot)ouders en (klein)kinderen of echtgenoten van elkaar. Op deze manier kan men dus zowel bij leven, als bij overlijden veel vermogen belastingvrij overhevelen. Let op: het gaat om een officieel huwelijk en relatie ouder-kind, een samenlevingsovereenkomst (of geregistreerd partnerschap), respectievelijk stiefkind is niet voldoende fiscaal gezien! Naast deze nauwe familiebanden kan men ook aan de volgende instituties schenken (of deze tot erfgenaam verklaren), zonder dat er belasting hoeft te worden afgedragen: de Hongaarse Staat, gemeenten, de EU, de NAVO, aan het Rijk of gemeenten gelieerde instituten, verenigingen, stichtingen of organisaties, erkende kerkgenootschappen (die zijn opgenomen op een door de overheid opgestelde lijst), publieke omroepen en tenslotte aan verenigingen en stichtingen tot 'algemeen nut'. Voor deze laatste twee groepen gelden nadere regels, het voert te ver hier nader op in te gaan.

Andere schenkingen

Voor schenkingen die bestaan uit kunst, wetenschappelijk onderzoek of goederen die daarvoor gebruikt kunnen worden, geldt doorgaans een ruimere, algehele vrijstelling als het voor het publiek wordt opengesteld of in het algemeen belang is. Verder zijn kleine schenkingen en donaties vrijgesteld van belastingen, maar deze kan de schenker ook niet fiscaal aftrekken.
In vrijwel alle andere gevallen betaalt de begunstigde in geval van schenking of een erfenis belasting. In principe is de schenkingsbelasting gelijk aan de successierechten die op dit moment een algeheel percentage van 18% bedraagt. Voor woonhuizen, appartementen en andere, daaraan gelijk gestelde onroerende goederen, geldt een heffing van 9%. Dat is zeker in geval van schenking aan niet-familieleden relatief weinig, maar nog altijd veel meer dan de overdrachtsbelasting van 4% in geval van verkoop. Voor voertuigen geldt een andere berekening, namelijk tweemaal het bedrag dat men doorgaans aan belasting betaalt in geval van overschrijving bij verkoop van een nieuwe of tweedehands auto. In veel gevallen kan het fiscaal gezien dus aantrekkelijker zijn iets op papier te verkopen dan te schenken.

Robert Kemkers
Robert Kemkers - GeGe Makelaardij & Taxaties KFT.

 


Huisje aan de rand van een Hongaars dorp
Tweede woningen, opknappers en vakantiehuizen te koop in Hongarije. Particuliere verkoop en huisaanbod van makelaars aan het Balatonmeer, in Pecs en en overige Hongaarse regio's. 

autoweg Eerder dit jaar schreef ik in deze vaste rubriek over het invoeren van een auto vanuit Nederland of België naar Hongarije Mecsek Magazine 15; voorjaar 2017). De afgelopen maanden bereikten mij diverse vragen betreffende de invoer van aanhangwagens, trailers, caravans en campers. Nu recentelijk de Hongaarse regels voor fietsendragers zijn aangepast, lijkt het zinvol ook hier aandacht aan te besteden. 
More articles