Verborgen gebreken Italië

Ronald de Rooy,  zondag 3 juli 2022

Raam en klimop 

Het kan voorkomen dat er na de aankoop van een woning gebreken zichtbaar worden die nog niet bekend waren voor ondertekening van het koopcontract. Denk bijvoorbeeld aan infiltraties van water die verborgen zijn door zorgvuldig schilderen of de plaatsing van meubilair, verzakking van balkons of een probleem met conformiteit van de systemen.

De Italiaanse wet is duidelijk: met het verkoopcontract van onroerend goed verbindt de verkoper zich ertoe ervoor te zorgen dat het verkochte goed vrij is van gebreken die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of de waarde ervan aanzienlijk verminderen (artikel 1490 van het Italiaanse burgerlijk wetboek). Onder verborgen gebreken wordt verstaan functionele of structurele gebreken van het onroerend goed die reeds bestonden op het moment van aankoop en waarvan de koper niet op de hoogte was bij de ondertekening van het koopcontract. Niet alle gebreken vallen onder de garantie, maar alleen die gebreken die zo belangrijk zijn dat ze het gebruik waarvoor het onroerend goed is gekocht in gevaar brengen en leiden tot een aanzienlijke waardevermindering.

Volgens artikel 1669 van het Italiaans burgerlijk wetboek zijn ernstige gebreken, gebreken die voortvloeien uit de uitvoering van het werk met het gebruik van ongeschikte en / of ongeschikte materialen, ook wanneer ze gevolgen hebben voor secundaire elementen zoals armaturen of vloeren. Hieronder vallen:

  • defecten in sanitaire systemen, zoals infiltraties door gebrek aan leidingen of gebrek aan beschermende omhulsels
  • defecten in het verwarmingssysteem
  • gebreken in de riolering, waaronder een verkeerde helling van de afvoerleidingen.
De koper die een onroerend goed met verborgen gebreken heeft gekocht, heeft het recht om het contract te beëindigen, de prijs van het onroerend goed te verlagen of een vergoeding te krijgen voor de geleden schade. Zoals gezegd is het voor het afdwingen van de garantie noodzakelijk dat de geconstateerde gebreken van art. 1669 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, al bestaan vóór de ondertekening van het contract en dat de verkoper ze opzettelijk heeft verborgen op het moment van aankoop. Indien de gebreken echter met gewone zorgvuldigheid gemakkelijk konden worden opgespoord, kan de koper de bescherming niet in zijn voordeel doen gelden, tenzij de verkoper ze te kwader trouw heeft verzwegen. Als de koper op de hoogte was van de gebreken en daarom de woning bewust in die staat heeft aanvaard kan er evenmin een beroep op de wettelijke bescherming gedaan worden.

De koper is verplicht de aanwezigheid van verborgen gebreken te melden binnen 8 dagen vanaf het moment dat hij verneemt dat de woning gebreken vertoont, tenzij de overeenkomst voorziet in een langere termijn. Bij het uitblijven van een antwoord van de verkoper, zal het mogelijk zijn om met juridische middelen verder te gaan.

Ronald de Rooy Italiacasa
Ronald de Rooy - ItaliaCasa

 


Oude antieke deuren
Boerderijen, stadswoningen en appartementen te koop in Italië. Aangeboden door particulieren en makelaars. In de regio’s Toscane, Marche, Apulië, Liguria, Umbrië en Lombardije. 

Appartementen Italie Kun je onderhandelen over de huurprijs? Ja dat is heel goed mogelijk. Omdat de meeste woningen worden verhuurd door particulieren is er ruimte om te onderhandelen. Maar je kunt de onderhandelingen het beste overlaten aan je eigen makelaar. Als de eigenaar in de gaten krijgt dat een expat zijn woning wil huren dan gaat de huurprijs omhoog. 
More articles